Dakarsk?? dějstv???? : 4-kolka PDF Tisk E-mail
Monday, 12 April 2004

 

 

            

                     DAKAR 2012 

                                   

                   Josef Machá????ek

 

   ,, Dakar 2012 je prodaný Francouz??m !!! ''

 

Josef Machá????ek jako pětinásobný vítěz Dakaru v kategorii quad pova??uje

tímto konání po????adatel?? ASO jako??to i jednání FIM v pr??běhu rallye Dakar

2012 Argentina-Chile-Peru za nekorektní, zaujaté, a s ú????elem poškodit

jeho osobu, jako??to  i ????ty????kolky jím vyrobené.

Dle našich informací došlo k jednání za Našimi zády, a to mezi po????adately

závodu a firmou MECA-SYSTEM ( Francouzká konkuren????ní firma zabývající

se výrobou racingových dopl????k?? pro stroje startující v rallye ), za ú????elem

vy????azení Našich ????ty????kolek ze zmíněného závodu. Tato firma p????ipravuje

takté?? stroje dvojici nejmenovaných Argentinckých jezdc??, kte????í si tímto

jednáním chtějí p????ivlastnit titul Dakarských vítěz??. Co?? se jim po vykona-

ném ????inu po????adatel?? letošního Dakaru takté?? úspěšně da????í !!!.

Je smutné ??e v této tak ????íkajíc ,,demokratické době,, která je sama

p????edur????ena ke konkuren????nímu boji, a to jak na poli závodním v rallye Dakar

tak na poli výrobním v po????tu prodaných závodních ????ty????kolek, se startu-

jící konkuren????ní firmy schylují k tak nemorálnímu chování, které 

je v zásadním rozporu s pravidly  !!!

                                                              15.1.2012               Josef Machá????ek

                                                                                    fair play five Dakar winner

 

 

                                                -2.1.2012-

     Josef Machá????ek odstupuje z Dakaru 

 

  

Protest Josefa Machá????ka po????adatelé Rallye Dakar definitivně zamítli.

„Z hlediska sportovního i z hlediska minulosti pětinásobného vítěze

Dakaru nemám za těchto okolností motivaci pokra????ovat. Postavil jsem

konkurenceschopný stroj, schopný bojovat s nejlepšími, ale moje další

ú????ast v takovém p????ípadě ztrácí smysl. Na Dakaru jsem něco dokázal a

mým cílem bylo na minulé úspěchy navázat. Nebudu riskovat zdraví a

rozbití vozidla, jestli??e mi není umo??něno soutě??it s nejlepšími v mé

kategorii,“   J.Machá????ek

 

 

                                               -1.1.2012-

 

   

Po????adí:

9 místo - bez celkové klasifikace

Podal jsem protest, který bude posouzen . Po????adatelé nabídli, ??e by

jsme mohli startovat mimo po????adí jako zvláštní podt????ída

????ty????kolek, co?? ale není pro mne zajímavé. Kone????né rozhodnutí o

dalším mém startu  je závislé dle rozhodnutí o protestu. J.Machá????ek

 

 

                               -31.12.2011 - 22.44 hod-

Po????adatelé vy????istili cestu bratr??m Patronelliovým k vítězství

             

 

                         P????eklad z news Dakar.com.

Sedm ????ty????kolek neprošlo technické kontroly, proto??e byly p????íliš odlišné

od výroby model??, které měly reprezentovat. "Prototypy" nejsou povoleny

v této kategorii! I kdy?? se budou moci zú????astnit, náš  Josef Machá????ek

(5 tinás.-vítěz),Lukasz Laskawiec (3. v roce 2011), Christophe

Declerck (4. v roce 2011),Rafal Sonik( 3.v roce 2009), Antoine

Leconte, Norberto Cangani a Maciej Albinowski nejsou zp??so-

bylé pro celkovou klasifikaci. Cesta k vítězství se zdá jasná - volná

pro Patronelliovy bratry.

                                    P????eklad z news Dakar.com.

              

 

                                              -31.12.2011-

     Argentinci podali protest proti quadu J.MACHÁ????KA

              ,, Prý nevychází ze sériového modelu ,,

Poslední hodiny roku 2011 nejsou pro tým KM Racing v Mar del Plata

právě pohodové. Těsně p????ed novoro????ním startem Rallye Dakar zpochybnili

komisa????i p????i p????ejímkách skute????nost, ??e ????ty????kolka Josefa Machá????ka vychází

ze sériového modelu. Situace se musí urychleně vy????ešit, nebo?? start 34.

ro????níku u?? doslova klepe na dve????e.

Někte????í argentinští jezdci toti?? podali protest, ??e Pepa a dalších pět jezdc??

nemají ????ty????kolky v souladu s reglementem FIM, který vy??aduje, aby závodní

speciály vycházely ze sériových model??,“ 

Tuto změnu provedla FIM během roku, ale její výklad je nejednozna????ný.

Pokud se podíváme na všechny quady, tak ??ádný není sériový,“ Situace

mo??ná dospěje k rozhodnuti, ??e bude z????ízena speciální kategorie.

„Uvidíme, jak si s tím po????adatelé poradí, ka??dopádně vyu??ijeme p????i

jednání všech povolených mo??ností, aby mohl Pepa statovat. Sám Castera 

potvrdil, ??e je to velmi slo??itá situace,“ .

              

 

             Dakar 2012 -  Le Havre

 

P????edání závodní techniky po????adatel??m závodu, tak takový byl 22.listopad 

v podání Josefa Machá????ka. Nezbytné kontroly iritracku, sentinelu

a následné ,,nalodění,, závodní 4-kolky do kontejneru po????adatel??,

tak to je dnešní  fotogalerie.

 

          Dakar 2012 - P????ípravy vrcholí

 

Na letošní Dakar vyrá??í  Josef Machá????ek se ????ty????kolkou s názvem Panda.

Panda proto, ??e je to vyjíme????né zví????e a je jich na světě málo.

Je to hravý medvídek s charakteristickými vlastnostmi šelmy :-)

Odjezd do francouzského Le Havru ??uká na dve????e.

Doufejme, ??e startovní ????íslo 251 p????inese štěstí za ????ídítka Josefovi 4-kolky.

V p????ípadě ??e ne, je pro letošní ro????ník Pep????a rozhodnut závod i doběhnout.

 

                      

                        

Finální úpravy stroje, poslední testy  racingových díl??, ladění v

závodním tempu. P????esně takové bylo závodní testování Dakarské

????ty????kolky a to v okolí bulharského Plovdivu, kde se v minulých dnech

odehrával 1500 km dlouhý Balkan Offroad Marathon.

A výsledek ?

Posu????te sami z p????ilo??ené fotogalerie.

   

  Výsledky:

    

 

  Sta????te se tv??rci Dakarského dobrodru??ství

 

S aktuální ??ádostí se ke svým fanoušk??m dnes obrací Josef Machá????ek.

A to o pomoc p????i výběru kategorie, ve které by jej jeho skalní fanoušci

v následujícím ro????níku Dakarské rallye rádi viděli:

                                               a)  4 kolka

                                               b)  buggy

                                   c)   rehabilita????ní pracovník teamu

Vaše odpovědi a náměty m????ete psát na :

                      E .mail :  Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

                                                                                              Děkujeme.


-------- Machá????ek Racing Product --------
 

      YAMAHA RAPTOR  900 PREPARED BY MACHÁ????EK RACING 

                               SEASON DAKAR RALLYE 2011

         

Lukasz Laskawiec - First time on Dakar rallye and 3.place overall

                 

WINNING RACE QUAD from MACHÁ????EK RACING

 

For Dakar Season 2012 our Workshop prepared Edition Dakar Race Quad   

            Last date for order build a new quad is 30. April 2011.                                                  

                                           QUAD FOR SALE :

SALE FULL PREPARED RACING QUAD FOR DAKAR 2012

Argentina - Chile  together with expendable supplies .

Price package:   CALL  !!!

Question about Dakar Race Quad you can Call and Write On:

                               Phone: +420 731 031 024

                                E-mail: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

 

    INDIVIDUAL SOLUTION FOR EVERY BUILD,LEASE,SALE

                   YOUR NEW DAKAR RACE QUAD

 

 

         Dakar 2011 - Argentina -Chile

 


 

                - ??ivé pr??jezdy speciálních etap sledujte zde -  

 http://gaps.dakar.com/2011/dakar/aso/us

               - nastavte symbol 4 kolky a zobrazte body 1,2,3....  

 

 

   Odstoupení z Dakarského závodu z celkové t????etí pozice

 

 

             Autentická fotografie ze 105 km speciálu - J.Machá????ek

 

22.00  

Dle Našich posledních informací bohu??el musíme sdělit všem

věrným p????íznivc??m Josefa Machá????ka a jeho rychlých stroj?? 

špatnou zprávu z trati letošního Dakaru . Technická porucha

v tomto p????ípadě -zlomená osa,zap????í????inila vystavení ,Stop karty,

v dalším u????inkování v tomto slavném závodě.

Jediné pozitivní na této zprávě je: Josef Machá????ek je OK

a v tuto pozdní chvíli je ji?? se svojí ????ty????kolkou na Balai

kamionu po????adatel??.

 

13.50

Speciál info: Dle info po????adatel?? Josef Machá????ek na 105 km

dnešního speciálu poškodil osu své ????ty????kolky. Z??stává na

místě opravuje a ????eká na p????íjezd asisten????ního vozidla.

 

Josef Machá????ek dojel dnes na páté p????í????ce a celkově je t????etí. ????ty????kolká????i

si ve st????edu docela zazávodili. J.Machá????ek dvakrát vedl, na ????ele byl i

Lukasz Laskawiec a  Argentinec Jorge Santamarina, který nakonec urval

etapové vítězství dnešniho dne.

 

V dnešní etapě dojel J.Machá????ek druhý a celkově je na t????etím místě za

argentincem Halpernem.

 

 

                  

Josef Machá????ek na ????ty????kolce dorazil do cíle v chilském Copiapó druhý,

V pr??bě??ném po????adí si polepšil o jedno místo a je t????etí. Na nově

vedoucího Argentince Alejandra Patronelliho má manko 2:41:48.

„Hlídal jsem si soupe????e a ke konci za????al p????idávat,“ sdělil k pr??běhu

pondělní etapy J.Machá????ek

 

 

                    

                    

23.00                     !!!!   POZOR ZMĚNA  !!!!

Po skon????ení sedmé etapy Rallye Dakar se stáji KM Racing poda????ilo

uspět s protestem proti nefungujícímu naviga????nímu za????ízení na

????ty????kolce Josefa Machá????ka.

P????i projednávání kauzy vyšlo najevo, ??e J.Machá????ek dostal od komisa??????

do GPS omylem software pro motocyklisty. Po uznání protestu mu

bylo od výsledného ????asu ode????teno 10:20.

Opravené po????adí nedělní etapy ve ????ty????kolkách: 1. MACHÁ????EK

 3:59:48, 2. Halpern (Arg.) 4:01:26, 3. LASKAWIEC

               Josef Machá????ek p????i kontrole GPS u komisa?????? závodu

18.00

Josef Machá????ek na ????ty????kolce zajel ????tvrtý ????as a stejná pozice mu nově

pat????íi celkově. Podle webu závodu byla ????eskému jezdci s yamahou o

polovinu (na dvě hodiny) zmírněna penalizace ze ????tvrte????ní etapy, kdy

kv??li nefungujícímu naviga????nímu systému minul dva kontrolní body.

Na první místo tak nyní J.Machá????ek ztrácí zhruba dvě a p??l hodiny,

a to i proto, ??e nový lídr Tomas Maffei i dosud vedoucí Alejandro Patronelli

nabrali tentokrát ka??dý hodinovou ztrátu.

 

                         SOBOTA - ODPO????INKOVÝ DEN

            

 

            

                 ROZHOVOR: ,, PO P????LCE ZÁVODU,,

                  

Jsem p????esvěd????ený, ??e minutí kontrolních bod?? není moje vina

Volný den na Rallye Dakar v chilském městě Arica nestrávil úplně v

pohodě. Josefa Machá????ka mírně rozladila skute????nost, ??e ho organizá-

to????i po páté etapě penalizovali za sporné projetí waypoint??. P??vodní

????ty????hodinový verdikt byl po protestu zmírněn na polovinu, ale právě

během odpo????inkové soboty vedla stáj KM Racing další kroky ke zrušení

trestu. Zdlouhavá vyjednávání u?? ale ve prospěch pětinásobného

dakarského šampiona ve ????ty????kolkách nedopadla pozitivně. T????iapa-

desátiletý matador se tak v neděli vydal do druhé poloviny pouštního

 dobrudru??ství s cílem porvat se o t????etí místo.

Jak hodnotíš své vystoupení v první polovině rallye?
S výkonem ????ty????kolky jsem maximálně spokojený, prakticky nevím, co

 bych měl vylepšovat. Myslím, ??e jsem jel tak, jak jsem si to naplánoval.

Tedy hlavně stylem, aby mě nepotkala ??ádná havárie a pokud mo??no

ani technický problém. Bohu??el mě ale zradila technika GPS od organi

zátor?? a nastaly problémy s projetím kontrolních bod??.

Odpovídá tvé ú????inkování p????edstartovním p????edstavám?
Já tady vlastně kon????ím kariéru na ????ty????kolkách. Mým cílem bylo rozlou????it

se dojetým závodem a moc jsem nep????emýšlel o nějakém prvním nebo

druhém místě. Naopak se tady potvrdilo, ??e první dva Argentinci jsou

opravdu rychlí. Je u?? na ????ase, aby p????išla nová jezdecká generace.

Co ????íkáš stylu jízdy a rychlosti Alejandra Patronelliho a

Tomase Maffeie, jsou schopní nasazené tempo udr??et do cíle?
Já to vidím tak, ??e pokud mě porazí Patronelli, tak to bude v po????ádku,

proto??e vlastně jede na mé technice. Má k dispozici kopii quadu s

motorem TDM se vst????ikováním z mé dílny. Akorát se ukázalo, ??e

na tom stroji m????e někdo jezdit ještě rychleji. Ani z dalších Argentinc??

nejsem p????ekvapený. U?? p????ed startem jsem ????íkal, ??e jich je na startu

dvacet a m????e se mezi nimi najít rychlík, o něm?? jsme ještě nikdy neslyšeli.

Od šesté etapy jedeš se zátě??í penalizace, jak se závodník s

takovým balvanem vyrovnává?
Závodník se s potrestáním klidně vyrovná, kdy?? je oprávněné. V mém

p????ípadě to tak necítím. Je to spíš tak padesát na padesát. Nejsem p????es-

věd????ený, ??e netrefení kontrolních bod?? je úplně moje vina.

Jak v??bec došlo v páté etapě k minutí waypoint???
Většinu jsem jich projel a pak jeden minul. To ??e nefungovalo za????ízení

GPS, není p????ece moje vina. Popravdě jsem ani po????ádně nevěděl, co mám

dělat. Pro???? bych se vrtal v ně????em, na co nemám právo. V??dy?? nás po-

????adatelé upozor????ují, ??e zasahovat do naviga????ního za????ízení není naše

starost.

Narazil jsi někdy v minulosti na podobný problém s navigací?
Jediné, na co si v souvislosti s gépéeskou vzpomínám, je z lo????ské havárie

Po nehodě se mi ji povedlo uvést do chodu, ale jinak se mi za roky je??

dění stalo něco takového jako ve ????tvrtek poprvé. Ani jsem nikdy ne-

minul waypoint. Na elektriku si všichni dáváme velký pozor, aby nám

GPS bezvadně fungovala.

Jakou taktiku zvolíš do druhé p??lky soutě??e?
Nastala situace, ??e jsem nucený závodit o t????etí místo. Pokusím se stáh-

nout ty dvě hodiny, je to po????ád otev????ené. ????eká nás minimálně stejná

porce kilometr?? a dakarské d????iny jako dosud.

Narazil jsi na něco, co by tě během prvního týdne soutě??e

p????ekvapilo?
To by bylo na dlouhé povídání. Rallye Dakar se proměnila na motokros

dlouhý tisíce kilometr??. Jede se vabank, bu???? to vyjde anebo ne. U?? se

nejedná o p????ekonávání nep????ekonatelného. Technika se za poslední roky

tak zdokonalila, ??e u?? nikdo nep????emýšlí o tom, jestli jsme nebo nejsme

 schopní p????eká??ky p????ekonat. My je prostě p????ekonat musíme a pokud

mo??no co nejrychleji. Z toho samoz????ejmě pramení mno??ství havárií

a zranění a já si nedoká??u dost dob????e p????edstavit, kam tohle všechno

bude dál smě????ovat.

 

 

                                   J.Machá????ek p????i zdolávání trati

                                    Argentinec Maffei ( YAMAHA )

Josef Machá????ek obsadil se ????ty????kolkou Yamaha t????etí místo. Etapu vyhrál

A. Patronelli, druhý byl argentinec  Maffei.

Sm??la postihla v 6. etapě Martina Plechatého. Několik kilometr?? p????ed CP4

utrhl na svém stroji kolo a v další jízdě u?? nemohl pokra????ovat. P????ed

rokem z této soutě??e musel odstoupit kv??li zranění ramene, tentokrát

vyvázl z nehody bez úhony.

Speciál info: Martin Plechatý utrhl v dnešní speciální zkoušce

kolo. Další info p????ineseme !!!

Do dnešní šesté etapy o délce 721 kilometr??  J.Machá????ek vyrazil s

pětihodinovým mankem na vedoucího A.Patronelliho z Argentiny.

Celkové po????adí:

 

 

                                  !!!!   POZOR ZMĚNA  !!!!

Josef Machá????ek dodate????ně p????išel o t????etí místo ve ????tvrte????ní etapě,

proto??e od po????adatel?? dostal ????ty????hodinovou penalizaci za neprojetí

jednoho z kontrolních bod??. Znamenalo to pro něj propad v celkovém

po????adí ze ????tvrtého na sedmé místo. J Machá????ek p??vodně ve ????tvrtek

minul hned dva kontrolní body a byla mu za to p????ipsána dokonce

desetihodinová penalizace. "Prokazatelně mu ale nešla GPS, tak jsme

to uhráli, ale ten další bod logicky netrefil. Navíc se pokazilo posu-

nování roadbooku, tak??e to dojel podle stop. Ten druhý bod jsme u??

neukecali," ????ekl KM racing. Macík

                        !!!!   POZOR ZMĚNA  !!!!

V cíli dnešní etapy je po????adí dle info po????adatel?? následující: Patronelli,

Maffei, J.Machá????ek, M.Plechatý -

Celkové po????adí :

 

 

Ve ????ty????kolkách dnes vyhrál Maffei p????ed  A.Patronellim a Halpernem.

J.Machá????ek je dnes ????tvrtý a M. Plechatý pátý.

Marcos Patronelli u?? do st????ede????ní etapy nenastoupil. D??vodem byl

nebezpe????ný pád, p????i něm?? si v úterý poranil koleno.

              

         

Jak??e ta 11 minutová penalizace v??bec vznikla ? Slovy jezdce:

„Na 90 kilometrovém mě????ené úseku jsem p????ekro????il rychlost o pět

kilometr?? v hodině, co?? je na tomto stroji otázka okam??iku. Jezdec se

někdy zadívá do..., proto??e tam jsou davy lidí a ne?? se naděje,

 jede rychleji. Nedá se nic dělat,“  ????íká Josef Machá????ek. 

Celkové po????adí:

 

 

Dnes druhý na speciálu a ke dnešku vedoucí jezdec celkově Sebastian

             Halpern 255 p????i pr??jezdu p????es ka????on San Rafael .

V kategorii ????ty????kolek je po dnešní penalizaci 11 min.( za pondělní

p????ekro????ení  rychlosti ) u J .Machá????ka a speciálu po????adí následující:

Celkové po????adí:

 

 

Speciál info: První dvě ????ty????kolky v cíli speciálu v po????adí

A.Patronelli , J. Machá????ek se ztrátou pouhých 23 sekund !!!! na

300 km dnešního speciálu.

11.00 hod - Na trati dnešního speciálu se pr??bě??ně st????ídá 

o vedení J.Machá????ek a A.Patronelli .

P????ed startem do dnešního dne obdr??el lo????ský vítěz Marcos

Patronelli penalizaci 6 hodin za v????erejší pozdní p????íjezd na

start speciálu.

 

 

Celkové po????adí:

 info z trati:

 Na 176 km p????i výjezdu ze zatá????ky havaroval

 Rafal Sonik, Vrtulníkem p????evezen na vyšet????ení.

 Dle info po????adatel?? Patronelli ????.250 ztrácí hned na za????átku a má

 problém dostat se do startu speciálu.

                Martin Plechatý na trati dnešní etapy

         P????ejímky, Parc Ferme  - 31.12.

 

 

                        Nazbrojená konkurence p????ed startem

  

    

Mladší z bratr?? Patronell?? a jeho nový quad s novým motorem

                          ????ty????kolka Rafala sonika v Parc Ferme

 HEGUIABEHERE Ademar (ARG) na stroji z dílny J.Machá????ka s podporou

 ATV Polska  Rafala Sonika

                             spole????ně s Rafalem Sonikem

 

 

                 Delta Dock 30.12.

 

Vyzvednutí techniky z Delta Dock, následný p????ejezd více jak 100 k,

aklimatizace do místních podmínej + 30C a více , spojená s poslední

technickou p????ípravou( kontrola elektro po náro????né plavbě, dobití baterií)

p????ed p????ejímkami 30.12. a následným uzav????ením stroj?? p????ed startem

Dakarské rallye do tzv. Parc fermé - tak to je dění posledních dn??

v Argentině.

P????inášíme několik momentek :-)

        Kontrola ????ty????kolky po vyzvednutí z p????ístaviště Delta Dock

                                     Stroj Martina Plechatého

           Posila KM racingu, evropský šampion 2010 a sou????asně

                    Dakarský ,,nowitzc,,   Lukasz Laskawiec

                    ????ty????kolky ????ekající na vyzvednutí v Delta

       Denní p????íděl km ????ekající na závodníky Dakarské rallye 2011

               

 

       P????ejímky 25.11.2010 - LE HAVRE

 

????ty????i stroje na startu Dakarské rallye z dílny Josefa Machá????ka !!

Tak to je výsledek dlouhotrvajícího vývoje závodních ????ty????kolek v oblasti

dálkových rallye a sou????asně chu?? neustále zlepšovat a aplikovat nové

poznatky , je?? jsou získané p????i těchto namáhavých Dakarských rallye.

A kdo je bude sedlat ?

Samoz????ejmě:    Josef Machá????ek    ????. 251 - KM Racing

                           Rafal Sonik           ????.254 - ATV Polska

                           Martin Plechatý    ????. 262 - KM Racing

                          Lukasz Laskawiec ????.269 - KM Racing

 

   

          Trasa letošní Rally Dakar - Argentina - Chile 2011

                    Startovní listina kategorie QUAD

             Pilně natrénováno a slušně nazbrojeno

                   ,,stroj z dílny Josefa Machá????ka,,

    

má takté?? Rafal Sonik, je?? letos bude chtít zajisté podiové umístění.

 

      Vítězství v HUNGARIAN BAJA 2010

 

Na otázku noviná??????, jak vypadá závodní p????íprava p????ed nadcházejícím

ro????níkem Rallye Dakar Josef Machá????ek odpovídá a  to:

,, Vítězství v HUNGARIAN BAJA 2010 !!! ,,

Slova po vyhrané Hungarian Baja 2010 v cíli pro po????adatele

v Pep????ově oblíbeném jazyce hovo????í o závodě za vše !!!

I am very happy, everything was okay, and the today’s weather was

much better than yesterday’s.

       

 

 

  

 

        Vítězství v BAJA CARPATHIA 2010

 

 Ve dnech 2. – 4. 7. 2010 se v polském Rzeszowe uskute????nila

 Baja Carpathia. První letošní závod, který je za????azen

 do ????eského mistrovství a sou????asně druhý závod polského

 mistrovství.

 Baja Carpathia, kterou mnozí znají spíše jako Baja Polonia,

 skýtá 720 km, z toho 418 km tvo????í mě????ené úseky.

 

 

 

 

            Výsledky Quad Category:

 

                    1.Machá????ek Josef         - 5:50:51   0:00

                    2.Tošenovský Vlastimil    - 6:27:10   + 36:18

                    3.Rostowski Klaudiusz      - 6:28:27   + 37:35

 

  

        Vítězství v Rally ALBANIA 2010

 

         

                                Je to doma !!!

       Momentky z R.ychlostních Z.koušek ALBÁNSKÉ RALLY 

                          I p????ejezdy měst pat????í k Rally Albania

Po úspěšném testování a pe????livých p????ípravách závodních ????ty????kolek

v Tuniské poušti, nedaleko oázy  Ksar Chilane, vyrazila Naše týmová

sestava na start Rallye Albania 2010.

Dr??te palce !!! a pozooor na melouny, za????íná sezooona !!!

                         

 

           

     Exkluzivní prodej závodního stroje

 

         Dakar 2011 - Argentina -Chile

 

              

Sta????te se i Vy ú????astníky Dakaru 2011 Argentina - Chile na  vlastní k????i.

Máte jedine????nou mo??nost !!!  P????inášíme Vám šanci exkluzivní

koupě, plně p????ipraveného závodního stroje z dílny

Josefa Machá????ka ur????eného na  Dakarskou Rallye 2011

Argentina - Chile.

Cena stroje obsahuje:  --  Plně p????ipravený závodní stroj

                                           pro Dakar Rallye 2011.

                                    --  Spot????ební náhradní díly.

Cena:                           -- ????ešena jednolivě

Kontakt:  Josef Machá????ek  +420602242643

Ps. - Nebudete jediní z Naší Dakarské dílny...

 

 

                 Italian Baja 2010

 

Kamenitá koryta ????ek, jejich p????ejezdy, ????asté brody, místy rychlé a

prašné p????ejezdy. Tak p????esně takhle vypádá testování vylé????eného

ramene z letošní Rallye Dakar. - Dvě dobré zprávy pro fanoušky:

Rameno je v pohodě, Pep????a taky, Soupe????i šílí, vezem domu pohár

za první místo !!!!

Italian Baja 2010 je Naše.

Momentky Italian Baja 2010:

 

              Dakar 2010  Argentina - Chile

 

                                           

                             - ??ivé pr??jezdy speciálních etap -                         

  

 

Ve????erní zpráva o svém zdravotním stavu a d??vodu odstoupení 

 

,,Za odstoupením stojí hlavně problémy s pravým ramenem.Mám

tam něco utr??eného, vaz nebo sval. Tady to nejsou schopni identifikovat.

Kompletní vyšet????ení podstoupím a?? po návratu dom??.

????ty????kolka vy??aduje dvě zdravé ruce a já nejsem schopný závodit. Nechci

riskovat ještě nějaké další zranění, kdy?? nemohu bojovat o p????ední umístění.

 

Touto cestou, alepo???? na dálku, mi dovolte poděkovat 

za Vaši p????íze???? a podporu na cestě Dakarem.

 

 5.1.2010                                                      Děkuji          Josef Machá????ek

 

  

                        --   TISKOVÁ ZPRÁVA   --

Josef Machá????ek podle informace ASO nenastoupil do dnešního speciálu,

na své ????ty????kolce mí????í do bivaku v CAPIACO po silnici

 

  

Kategorii ????ty????kolek dnes ovládl domácí Sebastian Halpern, druhý se

umístil Marcos Patronelli a t????etí Alejandro Patronelli. Vítěz druhé etapy

mezi ????ty????kolkami Hubert Deltrieu dnes na dvacátém kilometru speciálky

havaroval. Francouz byl okam??itě p????evezen do bivaku ve Fiambala, kde

byl p????edán léka????skému personálu a na Rally Dakar kon????í.

Pep????a byl klasifikován se ztrátou 39 min. jako 10-tý. Vrátil se do

bivaku po náro????né etapě, kdy testoval sebe, zda-li bude moci po v????erejší

nehodě pokra????ovat a testoval  techniku, zda-li je vše v po????ádku.

Zítra nastoupí do etapy a bude pokra????ovat do Chile do etapového města

Copiapo.

 

  

 

Havárie v poho????í Sierra de Cordoba

 

Propad Josefa Machá????ka  pr??bě??ným po????adím zap????í????inila havárie v

poho????í Sierra de Cordoba, kde  udělal salto, pochroumal stroj

Yamaha i svou tělesnou schránku. "Podmínky byly v deštivém po????así

 tě??ké. Kdybych si pamatoval z lo????ska, jaké je tam bahno, a ráno p????ezul

pneumatiky, mohl jsem dopadnout líp,"

"Myslel jsem, ??e se napršená voda z kopc?? odplaví, ale jelo se na hodně

kluzkém povrchu. Asi v šedesátikilometrové rychlosti mi v prudkém

klesání motocykl podklouznul, šel kolama nahoru a do kamení.

Pep????a si poni????il GPS za????ízení a po????íta???? kilometr??, celkem asi šedesát

procent signaliza????ního za????ízení. "Navíc jsem si pochroumal rameno a

 narazil ??ebro. Musel jsem si zkroutit ruku, abych si narovnal šlachy," 

Na 76. kilometru etapy stál asi dvacet minut a GPS se mu poda????ilo

 provizorně opravit. "V prvních chvílích jsem se zamýšlel nad tím,

 jestli má cenu pokra????ovat. Pak jsem se trochu zmáto????il a ????ekl si, ??e

 dojedu do cíle etapy a uvidí se," Pep????a se rozhodl v rallye pokra????ovat.

                         

Denní  Aktualizace:

Podle zprávy ASO došlo u Pepy Machá????ka k poruše

iritracku, tak??e je doufejme v závodě. Jeho výkon se tedy

nezobrazuje.

17:02 Josef Machá????ek dojel do cíle se ztrátou t????i ????tvtě hodiny.

            Nejlepší ????as zajel zatím Gonzales, ještě jej však m????e p????ekonat

            Deltrieu.

17:12 Deltrieu skute????ně zkoušku vyhrál.

17:50 Vítěz v????erejší etapy Declerk dojel se ztrátou 25 minut 13.

Výsledky etapy:
1. Hubert DELTRIEU (Fr./Polaris) 4:18,03 hod.
3. Juan Manuel GONZALEZ (Šp./Yamaha)  +2:06 min
3. Alejandro PATRONELLI (Arg./Yamaha)  +5:47 min
4. Martin PLECHATÝ (????R/Yamaha)  +5:57 min
5. Marcos PATRONELLI (Arg./Yamaha) +9:19 min
6. Luis HENDERSON (Uru./Honda)  +9:59 min
7. Lucio Ezequiel ALVAREZ (Arg./CAN-AM) +11:34 min
8. Jorge Miguel SANTAMARINA (Arg./CAN-AM) +14:44 min
9. Sebastian HALPERN (Arg./Yamaha) +16:53 min
10. Jose Miguel HERNANDEZ (Chil./CAN-AM) +19:05 min
14. Old????ich BRA??INA (????R/Polaris) +24:31 min
15. Josef MACHÁ????EK (????R/Yamaha) +44:25 min

 

Pep????ovi selhalo v rychlos. testu palivové ????erpadlo a ztratil 5min.opravou

Martin nabral vodu do elektroniky a jeho Yamaha neměla 100% výkon.

A umístění? Je p????íliš brzy cokoliv hodnotit, tým je v pohodě, kluci si

poměrně slušně,, u??ívali,, první ostré kilometry ,a to v????etně doprovodné

Toyoty - info zákulisí.

                                           Ranní spojova????ka

            Den Startu Rallye Dakar - Rafal Sonik ,Olin Bra??ina, Pep????a.

                             Start Dakaru 2010  Argentina-Chile

  

- Administrativní a technické p????ejímky p????ed startem Dakaru -

                               Kdy?? závod , tak se vším všudy .

 

Trochu ze zákulisí Dakaru 2010 -  nazbrojená konkurence -

             Joan Manuel González ,,Pedrega,, Dakarský vítěz  2006

                                         Christophe Declerck ,

    4x vítěz Rallye Optic 2000 Tunis, 2x vítěz Rallye Orpi Marocco

               Olin Bra??ina - Stroj POLARIS s motorem BMW 800 ccm

A co ostatní ? 27 ????ty????kolek soupe??????, 13 domácích Argentinc?? tou??ících

dle místních novin po ceném skalpu, pod vedením loni druhého

Patronelliho, který p????esedlal na Yamahu a posílil startovní pole ????ty????kolek

o svého bratra.  

Tým MD Morel,- 1x Dakar vítěz - jen?? stojí za p????ípravou stroj?? Can-Am. 

         Myslim, ??e se máme na co těšit a d??vod dr??et ????eským klukum

                                           !!! palce !!!                                            

 

-------  Startovní listina QUAD - DAKAR 2010  ------------ 

 

   

             Trasa   DAKARU 2010    ARGENTINA - CHILE

 

 

 

-----------   Machá????ek Dakar Racing Product  -------------

Finální podoba stroje, jen??  pro letošní Rallye Dakar Argentina - Chile

2010 postavil J.Machá????ek.  Loni t????etí polák R.Sonik, se

objeví v barvách polského týmu  ATV Polska.

-------------   Machá????ek Dakar Racing Product  -------------

------------  P????íprava na Dakarské soupe????e  --------------

            

4-kolka Kettler která se nikdy nep????evrátí a nikam nedojede. 

V pozadí Pep??v největší soupe???? ! 23.12.2009.  20-56h

 

----------   !!!!  Na soupe????e si posvítíme   !!!!   ------------

        

          Závodní úprava ????elovky a-la  Josef Machá????ek 

-------------------------------------------------------                   

Pohled p????ipomínající výrobní linku v Mladé Boleslavi,

tak by se dal charakterizovat letošní kolorit p????íprav na

slavnou Rallye Dakar. P????íprava t????ech koncep????ně identických

stroj??, je?? budou pro letošní ro????ník sedlat:

 

J.Machá????ek, ????R,   5-ti násobný vítěz Dakaru

M.Plechatý, ????R,    3. místo Australasian Safari

R.Sonik ,     POL,  3. místo Dakar 2009

tak to je dnešní pohled , je?? Vám p????inášíme.

 

 

               P????íprava Dakar 2010

      Testování KM racing Team - Tunis

 

 

 

 

 Cenný skalp v podobě Australského vítězství

  

        !!!  AUSTRALASIAN SAFARI 2009  !!!

 

 

 

 

 

                       Celkové po????adí- stupně vítěz??

      

 

 

 

           

                    Dakar 2009  Argentina - Chile

                                 

   Slavnostní vyhlášení vítě???? Dakar 2009

 

  P????ijměte tyto snímky jako poděkování všem, jen?? se zde

  na těchto místech v minulých dnech scházeli, dr??eli palce

  a snili sen, sen jménem Rally Dakar. Sen o závodě,

  o vítězství, sen o mu??i, jen?? má vnit????ní sílu, měnit sny

  ve skute????nost.

                                                            Děkujeme Vám !!!

               

!!! ZDE najdete On-line pr??jezdy etap závodu Dakar 2009  !!!

   

V sobotním posledním mě????eném úseku rallye DAKAR 2009 p????ed

závěre????ným nedělním defilé v Buenos-Aires Pep????a svým druhým

místem se ztrátou 8 vte????in navýšil svúj náskok p????ed druhým v

celkovém po????adím M.Patronellim a potvrdil tak skute????nost:

 

!!!  Zlatá z Dakaru 2009 - Kategorie Quad  !!!

 

           !!!  Páté vítězství v ????adě  !!!

 

     !!!  Páté vítězství ????erné na bílém  !!!

 

                          

            Celkové po????adí Dakar 2009 - kategorie Quad

     Bezprost????edně po dojezdu 14.etapa

 

                  pozdrav dom??!!!

 

 

Dnes se Pep????ovi  poda????ilo navýšil p????ed sobotní poslední mě????enou etapou

náskok v ????ele pr??bě??ného po????adí na dvě hodiny a 20 minut. Dorazil do

cíle druhý a jeho největší konkurent Marcos Patronelli  jedouci na stroji

Can-am z Argentiny na něj ztratil skoro p??l hodiny.

 

Josef Machá????ek – „Podle p????edpokladu velice, velice tě??ká etapa. Zvláštní

druh písku s ????ernými kamínky a v??bec mě to nechtělo pouštět kup????edu.

Naviga????ně velmi slo??ité, hlavně ten za????átek. Výjezdy a sjezdy, které jsme

dnes absolvovali, bylo opravdu zá??itek. Nakonec nám po????adatel p????ipravil

oblíbené hledání GPS bod??. Byla tam dvě obrovská ????e????iště, která se dala

p????ekonat jen v jednom místě. Dnes jsem také měl dvě situace, kdy jsem

p????evrátil ????ty????kolku a poté jsem opravoval defekt. M??j soupe???? jel dnes

velmi dob????e, jeho ????ty????kolka s nezávisle zavěšenými koly je pro tento

druh trati plné kamení daleko p????izp??sobivější a proto také zaslou??eně

dnes o více jak 30min.zvítězil. Musí se sna??it. Taktika pro poslední etapy

je jet v klidu, tyto budou spíše na rychlých šotolinových pistách, co?? mi

vyhovuje.“

  

 

Etapa v????. speciálu zrušena. Následuje p????esun stroj??.Neklasifikováno.

 

Josef Machá????ek – „Oproti tomu co se p????edpokládalo, ??e to bude

etapa velice tě??ká pouš?? Atacama, tak se nepotvrdily ani teploty,

ráno byla zima, mlha a jemně mrholilo. Kdy?? jsme odstartovali,

tak to bylo p????ejí??dění z jednou tě??kého místa na druhé, mezi

kterými byl tak 30km rozestup, co?? mi sta????ilo na to, abych

zregeneroval síly a p????ipravil se na další pasá?? kamen??, trávy nebo

koryt. Posledních 70 km dun byla p????ekrásná pasá?? pro ????ty????kolky.

Hlídal jsem si svého soupe????e, poté jsem píchnul gumu, on mi trochu

odjel, u?? jsem si myslel, ??e ho nedojedu, ale v dunách jsme se zase

potkali. Poté se dokonce dr??el mé stopy, proto??e byl konec naviga????ně

slo??itý.“

  

 

Josef Machá????ek – „Dnešek byla milná p????edstava o prvních dunách.

Prvních sto kilometr?? byl prach a ostré kamení, nep????íjemné  a od vody

vymleté strouhy. V druhé ????ásti se st????ídal písek, kamení a místy s drobný

porost. Jednoduchá charakteristika, dnešní etapa je shodná s tím, co

jsme jeli v Maroku, byli tady hnědé pláně, ostré kamení, typické cesty

a jezdilo se p????es poměrně velké balvany. Ohledně techniky mám

největší starost o pneumatiky, v zadním kole jsem jel ještě balónky

a kola hodně vibrovala a kupodivu p????edek vydr??el bez úhony.“ 

 

Josef Machá????ek – „Po????adatel p????ekvapil úplně jinou tratí, dneska to byly

vrstevnicové cesty v horách, ideální na ????ty????kolku, co?? je i znát na výsledku.

Obrovsky se to zrychlilo, písek a kamenité cesty, ale na druhou stranu to

bylo mimo????ádně nebezpe????né, z d??vodu toho, ??e byli všude velké srázy

a rokle a všechna nebezpe????ná místa nebyla napsána v itinerá????i. Dnešních

300km bylo méně náro????né na fyzickou kondici ne?? etapy p????edešlé.

Techniku jsme dnes hodně pošet????ili, ale je to zrádné. Tím jak je plno

zatá????ek vpravo a vlevo, tak u ????ty????kolek trpí zadní osa a kyvná vidlice.

Musím to zkontrolovat, proto??e tam m????e být nějaká záludnost,

která nestartuje mechanismus závady a poté v těch tě??kých etapách

které p????ijdou by mohl být problém. Jinak 2,5 hodiny náskoku takhle

daleko od cíle v??bec nic neznamená, pamatuji i větší náskoky, které

poté jezdci ztratily, proto??e jsou ????ty????kolky náro????né na pneumatiky.

Já ji?? pomalu upouštím od balónk?? v pneumatikách, proto??e hodně

vibrují kola a ni????í techniku. Jsem na tom stejně jako ostatní ve

startovním poli, pokud by došlo k pro????íznutí pneumatiky, tak by byly

velké komplikace.“

 

,,Odpo????inkový den,,  Valparaiso - který se nesl v duchu p????íprav

na následující etapy Dakaru 2009

 

Josef Machá????ek – „V etapě jsem chtěl postupně opět sní??it náskok

soupe??????. Je pravda, ??e se mi je da????ilo provokovat, ale ??e to tak

p????e??enou a úplně zbyte????ně havarují, to bych do tak zkušených

závodník?? ne????ekl. Škoda pro napětí a závod v kategorii ????ty????kolek, ale

rozhodně není co slavit. Jsme teprve v polovině závodu!!! Po????adatel opět

p????ipravil písek a prach, tak??e bylo mo??ná lepší startovat ve tmě, tam

se dá alespo???? o????ekávat, ??e nic neuvidíte. ????eká nás velmi náro????ná pasá??

závodu, tak??e p????ipravím spole????ně s týmem v KM Racing techniku a

trošku naberu sílu v dni volna.“.

 

Josef Machá????ek – „Bylo dob????e, ??e se dnešní etapa zkrátila. Startovní

pole se trochu uklidnilo. Prvních 75km bylo náro????né, duny a písek s 

nep????íjemnou tvrdou trávou. Písek je jiného typu ne?? v Africe, zde je

smíchán s hlínou a po dešti se zhutní. Druhá ????ást ji?? bylo po rychlých

pistách. Muselo se dávat ale pozor, proto??e to byla náhradní trasa a

road book nebyl zcela perfektně p????ipraven a bylo dlouhá spojova????ka.“

 

Josef Machá????ek – „Dalo by se ????íci, ??e jsem nic slo??itějšího jako dnes

ještě nejel. Tě??ké píse????né duny, prach a kamení, mi nedovolili p????íliš 

riskovat. Ještě nejsme ani v polovině závodu a mám obavu o dostatek

pneumatik. Jinak byla dnešní etapa hodně svým profilem zajímavá,

strmé výjezdy, klasická step, písek a duny, celkově i p????es svou

náro????nost, se mi dnes etapa líbila“.

 

Josef Machá????ek jede bez technických problém?? a dr??í si na dohled ????elo

kategorie Quad.

Konkurence: Christophe Declerck - 4x vítěz Rallye Optic 2000 Tunis

                                                                   2x vítěz Rallye Orpi Marocco

                           Joan Manuel González ,,Pedrega,,- vítěz Rallye Dakar 2006

 

                

Josef Machá????ek – „Dnešní rychlá etapa byla o odvaze, kam a?? umí

zajít závodník se svojí technikou. Jeliko?? je moje Yamaha schopna jet

a?? 150 km/hod., tak mi to dnešní vítězství umo??nila. Musím ale pro

další etapy změnit taktiku, aby mi vydr??ely pneumatiky, proto??e mne

dnešní etapa stála obě zadní gumy“.

 

  

Josef Machá????ek– „Dr??el jsem se raději s plynem zpátky, proto??e cestou

 jsem potkal spousty havarovaných motorek, tahle etapa ještě o ni????em

nerozhoduje a nechtěl jsem stejně jako kluci s týmu udělat nějakou

naviga????ní chybu, co?? u některých závodník??, které jsem viděl bloudit

byl zásadní problém. Technika je v po????ádku a i já se cítím v pohodě“.

 

Josef Machá????ek – „Dle p????edpokladu jsem věděl, ??e se budu muset

probíjet p????es motorká????e a ??e mě budou dojí??dět auta. Volil jsem

bezpe????né tempo. Tra?? byla vzhledem k velké prašnosti velmi

nebezpe????ná“.

 ----------- Slavnostní start  -  Dakar 2009 ----------------

 

------------- Parc Fermé -  Dakar 2009 ------------------

Zape????etěné parkoviště s povoleným vstupem 20 min.p????ed

                       startem letošního Dakaru.

 

----------- Vstup do Parc Fermé - Dakar 2009 ------------

  

 

------ Administrativní p????ejímky p????ed startem Dakaru -------

 

----------- Startovní listina kategorie QUAD --------------

           Nazbrojená konkurence letošního DAKARU !!!

                                  

 

----------- Technické p????ejímky v Le Havre ---------------

 

------- Dakar 2009  - p????íprava , stavba quadu ------------

Stavbou nového quadu Yamaha Raptor Special, který pojede

v  ????eském závodním KM Racing teamu pod vedením p. Kubí????ka 

s materiálním zajištěním  YAMAHY MOTOR CZECH p. Kouckého, 

tak takhle p????esně za????íná koloto???? p????íprav, na letošní ro????ník Dakaru,

 jen?? se bude pro letošek odehrávat v ji??ní Americe.

 

------ Stavba nového quadu YAMAHA RAPTOR SPECIAL -----

 

 

 

 

TRANSORIENTALE RALLYE  -  Vítězství v kategorii 4-kolek  !!!

                Cíl  Transorientale Rallye - Velká ????ínská ze????

 

                 Dušan Randýsek a Josef Machá????ek

 

                                 No comment.

 

 

--------- Lisboa - Dakar 2008 -----------

 

Náhlý konec Rallye Lisboa - Dakar 2008 v okam??iku technických

p????ejímek, zp??sobený hrozbou teroristického útoku na ú????estníky rallye.

Smutek na straně po????adatel??, jezdc?? a jejich doprovodných tým??. 

To jsou momenty, mediálně známé z letošní  Rally Lisboa - Dakar.

 

Jak je známo: ,,Ka??dá akce , vyvolává reakci, stejně velkou

opa????ného směru".A tak budi?? mojí reakcí na ne????ekaně skon????ený

ro????ník  Lisboa-Dakar 2008 ú????ast v ještě tě??ším, kilometrově delším

závodě, jen?? nese název Transorientale 2008 St.Pétersburg-Pékin .

   

                                                                                 Josef Machá????ek

 

 

  Lisboa - Dakar 2008 Technické a administrativní  p????ejímky

  

               

   

         

Aktualizováno ( Friday, 17 July 2020 )
 
< Předch.